Ga naar hoofdinhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN ELFSTEDENHAL
Versie: 01-07-2023

Op het gebruik van alle faciliteiten van de Stichting Elfstedenhal (hierna te noemen: de Elfstedenhal) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Naast deze voorwaarden, gaan wij er als organisatie vanuit dat onze bezoekers op de hoogte zijn van de landelijke wet- en regelgeving. Bezoekers dienen te allen tijde deze algemene voorwaarden, wet- en regelgeving na te leven, bij gebreke daarvan behoudt de Elfstedenhal zich het recht voor de bezoeker(s) de toegang te weigeren. Bezoekers van de Elfstedenhal dienen zich voorafgaand aan entree van de inhoud van dit document te vergewissen. Bij gebruik van faciliteiten en/of activiteiten geleverd door de Elfstedenhal of door het aanschaffen van een entreebewijs verklaart men akkoord te zijn met de geldende algemene voorwaarden. Op verzoek ontvangt men een exemplaar van de geldende algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – VEILIGHEID
Veiligheid heeft voor Elfstedenhal de allerhoogste prioriteit. De bedrijfsvoering is hierop ingericht. Bezoekers dienen te allen tijde (veiligheids)instructies en/of aanwijzingen van medewerkers van de Elfstedenhal op te volgen.

1.1 EHBO
Een bezoeker dient een (mogelijk) ongeval zo spoedig mogelijk bij een medewerker van de Elfstedenhal te melden. Bij voorkeur bij een IJsmeester.

1.2 Cameratoezicht
Om de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers te kunnen waarborgen maakt de Elfstedenhal gebruik van een camerasysteem. Het cameratoezicht vindt uitsluitend plaats voor:
– De bescherming van de veiligheid en gezondheid van iedereen die in de Elfstedenhal aanwezig is.
– De beveiliging van de toegang tot gebouw en terreinen.
– De bewaking van zaken die zich in het gebouw of op het terrein bevinden.
– Het vastleggen van incidenten.
– Het parkeerterrein is gemeentelijk gebied en valt niet onder het (camera)toezicht van de Elfstedenhal.

ARTIKEL 2 – Aansprakelijkheid
Het betreden van het terrein en de faciliteiten en het gebruik daarvan is volledig voor eigen rekening risico van de bezoeker(s)/deelnemer(s). De Elfstedenhal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, geleden of nog te lijden door bezoeker(s)/deelnemer(s), ontstaan door welke oorzaak dan ook, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Elfstedenhal. Enige in rechte onherroepelijk vastgestelde aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van de Elfstedenhal.

Indien bezoeker(s)/deelnemer(s) de in dit reglement c.q. Algemene voorwaarden gestelde verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen, zijn zij volledig aansprakelijk en verplicht alle directe en indirecte schade te vergoeden die de Elfstedenhal daardoor lijdt dan wel in de toekomst nog zal gaan lijden.
Als door overmacht de Elfstedenhal niet in staat is om ijs aan te bieden, behoudt zij zich het recht voor activiteiten en/of aangegane verplichtingen te annuleren zonder verplichting tot restitutie. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen, (technische)storingen aan (ijs)machines en installaties, weersomstandigheden en overheidsbeperkende maatregelen.
ARTIKEL 3 – REGELS
Om de veiligheid binnen de Elfstedenhal zo goed mogelijk te kunnen waarborgen zijn er verschillende regels in en rondom het gebouw van kracht. Bezoekers dienen zich hier te allen tijde aan te houden.

3.1 Algemeen
– Roken is overal in en rondom de Elfstedenhal verboden m.u.v. de Rookzone.
– Toegang tot de Elfstedenhal is alleen mogelijk met een geldig toegangsbewijs; Bezoekers dienen deze desgevraagd te allen tijde te kunnen tonen.
– De seizoensabonnementen zijn strikt persoonlijk en niet voor overdracht vatbaar. Op verzoek van de Elfstedenhal moet een houder kunnen aantonen dat deze de rechtmatige eigenaar is van het betreffende abonnement.
– Er bestaat een identificatieplicht op en rondom het terrein, indien medewerkers van of namens de Elfstedenhal daarom verzoeken, moet een bezoeker zich kunnen identificeren en het toegangsbewijs kunnen tonen.
– Het nuttigen van alcohol in of rondom de faciliteiten en het terrein van de Elfstedenhal is niet toegestaan, met uitzondering van de daartoe bestemde horecapunten.
– Het restaurant mag niet op schaatsen worden betreden.
– Bezoekers zijn verplicht gevonden voorwerpen af te geven bij de receptie.
– Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
– Huisdieren zijn alleen toegestaan in de centrale entreehal en in het restaurant. Huisdieren zijn verboden op- of rondom de banen.
– Het is bezoekers ten strengste verboden soft-/harddrugs bij zich te dragen of te gebruiken van welke soort, of op welke manier dan ook.
– Het is bezoekers ten strengste verboden wapens van welke soort dan ook bij zich te dragen of voorhanden te hebben.
– Bedreiging, mishandeling en iedere andere vorm agressie zijn verboden, evenals ongewenste intimiteiten, racisme en/of discriminatie.
– Bij diefstal of moedwillige beschadiging van eigendommen wordt aangifte gedaan.
– De Elfstedenhal behoudt zich het recht om prijsaanpassingen door te voeren vanaf het moment dat zij daar gegronde aanleiding toe zien.
– Overtreding of niet naleving van de huisregels of ander ongeoorloofd gedrag kan leiden tot ontzegging van de toegang, uitsluiting van deelname aan activiteiten of inname van de verstrekte toegangspas c.q. het abonnement voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder dat de Elfstedenhal gehouden is tot restitutie van entree-/ abonnements- of andere gelden ofwel anderszins schadeplichtig wordt jegens de bezoeker.

3.2 (Toegangs)prijzen en wijziging
De Elfstedenhal behoudt zich het recht om prijsaanpassingen door te voeren vanaf het moment dat zij daar gegronde aanleiding toe zien. Clubs, verenigingen en overige huurders van ijs worden eind mei geïnformeerd over tarieven voor het nieuwe seizoen.
De Elfstedenhal mag de tarieven alleen tijdens het seizoen aanpassen wanneer hier een gegronde reden toe is. Een gegronde reden zou kunnen zijn dat op last van de overheid het aantal gebruikers per uur naar beneden bijgesteld moet worden.

3.3 Op en rondom alle ijsvloeren
– Aanwijzingen van medewerkers van de Elfstedenhal dienen te allen tijde terstond te worden opgevolgd.
– Het middenterrein mag alleen worden betreden via de daartoe bestemde tunnel.
– Het dragen van handschoenen en een muts op alle ijsvloeren is te allen tijde verplicht.
– Het dragen van een helm wordt aanbevolen.
– De ijsvloeren mogen alleen op schaatsen worden betreden. Waarbij de schaatsen deugdelijk dienen te zijn. Wanneer een medewerker opmerkt dat het materiaal ondeugdelijk is behoudt zij zich het recht de gebruiker van de ijsvloer te weren.
– Het gebruik van sleetjes, kinderwagens en ballen op de ijsvloeren is niet toegestaan. Tenzij de Elfstedenhal een evenement organiseert waarbij dergelijke zaken zijn toegestaan.
– IJshockeysticks en pucks zijn alleen toegestaan op de daarvoor bestemde momenten.
– Op de ijsvloeren mogen er uitsluitend consumpties genuttigd worden uit kunststof bidons.

3.4 Specifiek op de 400-meterbaan
– De binnenzijde van de 400-meterbaan is alleen bestemd voor snelle rijders, tenzij anders aangegeven.
– De buitenzijde van de 400-meter baan is bestemd voor uitrijdende en langzame rijders, tenzij anders aangegeven.
– De juiste schaatsrichting op de 400-meterbaan is tegen de klok in.
– Tijdens de dweilpauzes – de rode zwaailamp brandt dan – moeten alle schaatsers het ijs hebben verlaten en is toegang op het ijs niet toegestaan.
– Het is verboden op de boarding te zitten of te klimmen of anderszins daarvan gebruik te maken.

3.5 Abonnementen
– Alle abonnementen zijn strikt persoons- en seizoensgebonden.
– Bij verlies van een abonnement dient dit direct te worden gemeld bij de receptie van de Elfstedenhal.
– Bij verlies van een abonnementspas wordt € 5,00 in rekening gebracht voor een nieuwe abonnementspas.
– Misbruik van een abonnement leidt tot inname van het toegangsbewijs.
– Een abonnementspas kan na een seizoen opnieuw gebruikt worden voor een nieuw abonnement.

ARTIKEL 4 – PRIVACYBELEID
De Elfstedenhal is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom geven wij u in deze paragraaf heldere en transparante informatie over de wijze waarop de Elfstedenhal persoonsgegevens verwerkt van klanten.

Uiteraard worden de persoonsgegevens van onze klanten zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hierbij houdt de Elfstedenhal zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Elfstedenhal. De verwerkingen van persoonsgegevens zijn aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

4.1 Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn meerdere doeleinden waarvoor de Elfstedenhal uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, namelijk:
– Als u een lidmaatschap bij een vereniging afsluit om in de Elfstedenhal te kunnen sporten.
– Als u producten en/of diensten van de Elfstedenhal afneemt.
– Als u contact heeft met de Elfstedenhal. Hieronder verstaan wij telefonisch contact, maar ook als u een e-mail stuurt, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) website, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
– Voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld het geven van schaatslessen en het sturen van informatie daarover;
– Voor derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld het volgen van een clinic;
– Voor interne analyses voor procesverbetering, marktonderzoek en de ontwikkeling van producten en diensten;
– Om u van (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Rechtstreeks maar ook door campagnes via o.a. social media. De Elfstedenhal probeert daarbij rekening te houden met voorkeuren op basis van reeds afgenomen producten of diensten en interesses op basis van, met uw toestemming, vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website.

4.2 E-mail
De Elfstedenhal verstuurt per seizoen meerdere nieuwsbrieven via e-mail. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u via de afmeldlink af te melden voor de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@elfstedenhal.frl.

4.3 Uw recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over producten of diensten, dan kunt u op elk moment uw toestemming intrekken door ons een e-mail te sturen via info@elfstedenhal.frl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

4.4 Gebruik van persoonsgegevens door derden.
De Elfstedenhal geeft uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden door voor bijvoorbeeld commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

4.5 Social Media
De Elfstedenhal gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten.

Het doel hiervan is om nuttige en relevante informatie te bieden en vragen te beantwoorden. De Elfstedenhal volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen.
Hierbij spant de Elfstedenhal zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en proactief in te gaan op individuele, relevante vragen en opmerkingen. De Elfstedenhal behoudt zich het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, de Elfstedenhal (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt.

De Elfstedenhal is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de Elfstedenhal via info@elfstedenhal.frl.

4.6 Beeldmateriaal
De Elfstedenhal houdt zich het recht voor om foto’s en filmpjes van haar bezoekers vast te leggen. Dit beeldmateriaal kan later ingezet worden voor commerciële doeleinden.

4.7 Gebruik van cookies
De Elfstedenhal maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

4.8 Website Elfstedenhal
Op de website van de Elfstedenhal treft u een aantal links aan naar andere websites. De Elfstedenhal kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

4.9 Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Elfstedenhal, t.a.v. Directie, Fryslânplein 1, 8914 BZ Leeuwarden of door een e-mail te sturen naar: info@elfstedenhal.frl.

ARTIKEL 5 – VOORWAARDEN SCHAATSLESSEN
De Elfstedenhal verzorgt lessen voor deelnemers van de Schaatsschool 11S en het Schoolschaatsen.

Schaatsschool 11S
Om lessen af te nemen bij Schaatsschool 11S moet u zich aanmelden. Hierbij gaat u akkoord met deze en onderstaande specifieke voorwaarden die daarop van toepassing zijn:

5.1 Lessen
– De duur van de lessen is 60 minuten. Desondanks kunnen lestijden afwijken. Bij wijziging wordt dit bekend gemaakt via de website, e-mail en sociale media.
– De cursus bestaat uit maximaal 24 lessen, tenzij anders is vermeld.
– Het lesgeld is inclusief kosten voor de instructeur en de toegang tot de Elfstedenhal.
– Lessen die niet worden gevolgd kunnen niet op een ander moment ingehaald worden.
– Het is mogelijk om een proefles te nemen tegen betaling van € 14,00.
– U kunt zich hiervoor aanmelden via de website, waarna in onderling overleg een tijdstip wordt vastgesteld.
– De lesgroepen bestaan uit maximaal 15 personen. Er schaatsen meerdere groepen tegelijkertijd op de banen. De cursusleiding en de Elfstedenhal hebben het recht om een cursus waarvoor te weinig belangstelling bestaat te annuleren. Er zal in dat geval gezocht worden naar een alternatief. De cursusleiding en de Elfstedenhal hebben het recht deelnemers te weigeren bij te veel animo en/of aanmeldingen.
– In verband met de veiligheid is het dragen van handschoenen en een helm te allen tijde tijdens de lessen verplicht.
– Tijdens de lessen bepaalt de trainer het niveau en de groep van de betreffende schaatser. Wanneer je graag samen met je familielid, vriend of vriendin wilt schaatsen, dan is het laagste niveau bepalend.
– Aanwijzingen en instructies van de cursusleiding en/of de Elfstedenhal dienen te allen tijde terstond te worden opgevolgd.
– In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de cursusleiding en/of de Elfstedenhal.

5.2 Toegangspas
– Voor de schaatslessen is een toegangspas vereist. Deze kunt u voorafgaand aan uw eerste les ophalen bij de balie.
– Bij verlies van de toegangspas dient u dit direct te melden bij de receptie. Er zal dan een nieuwe pas voor u worden gemaakt, de vervangingskosten hiervan bedragen € 5,00.
– De geldige toegangspas dient men altijd bij zich te hebben en te kunnen tonen.

5.3 Aansprakelijkheid
– De cursusleiding en/of de Elfstedenhal biedt de deelnemers een volwaardige cursus aan die voldoet aan alle wet- en regelgeving en de laatste veiligheidsvereisten.
– De cursist/deelnemer verklaart middels zijn of haar inschrijving een goede en afdoende gezondheid te bezitten en geen beperkingen te ondervinden om de schaatscursus te volgen.
• Hij/zij verklaart hierbij dat zijn/haar deelname aan deze cursus en sportbeoefening geheel voor zijn/haar eigen risico is. Daarop is de cursist/deelnemer bij inschrijving expliciet gewezen.
• Hij/zij vrijwaart de Schaatsschool 11S en/of haar medewerkers en/of de Elfstedenhal van elke aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiende uit of ten gevolge van een fysieke of mentale tekortkoming van hem of haarzelf.
– Schaatsschool 11S en/of de Elfstedenhal is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, behoudens voor zover deze het rechtstreekse gevolg is van bewuste of opzettelijke roekeloosheid van Schaatsschool 11S en/of de Elfstedenhal.
– Van de cursisten/deelnemers wordt verwacht dat zij zich te allen tijde houden aan de geldende baanregels.

5.4 Annuleringsvoorwaarden
– Als u door overmacht onverwacht de cursus of een les moet annuleren, dient dit schriftelijk zo spoedig mogelijk per mail te gebeuren. Wij restitueren alleen geld als bij de schriftelijke annulering ook de toegangspas is toegevoegd.
– Bij annulering van de lessen kunt u 50% van de resterende lessen minus € 12,50 administratiekosten retour krijgen.
– Bij wijziging van de inschrijving naar een ander uur brengen wij € 12,50 administratiekosten in rekening.

5.5 Privélessen
Bij de Elfstedenhal is het mogelijk om (een) privéles(sen) af te nemen. U schaatst dan onder begeleiding van een trainer die in dienst is bij de Elfstedenhal. Vooraf, tijdens en na deze eenmalige les gelden naast deze voorwaarden de volgende aanvullende voorwaarden:

5.6 Lessen
– De duur van een privéles is 60 minuten. In samenspraak met de Elfstedenhal kan de lesduur afwijken.
– De kosten van de privéles zijn in samenspraak vooraf bepaald en worden voldaan voorafgaand aan de les, tenzij anders besproken met de medewerker van de Elfstedenhal.
– Naast de kosten van de trainer, moeten ook de reguliere toegangskosten vooraf worden betaald.
– U dient een kwartier voor aanvang van de privéles aanwezig te zijn in de Elfstedenhal.
– In verband met de veiligheid is tijdens de lessen het dragen van handschoenen en een helm te allen tijde verplicht.
– Tijdens de privéles kan de trainer er voor kiezen om gebruik te maken van lintjes.
– Tijdens een privéles biedt de Elfstedenhal de deelnemer een volwaardig lesuur aan.
– Met het akkoord gaan van de reservering verklaart de deelnemer een goede en afdoende gezondheid te bezitten en geen beperkingen te ondervinden om de les te volgen.
• U verklaart hierbij dat uw deelname aan deze cursus en sportbeoefening geheel voor eigen risico is.
• U vrijwaart de Elfstedenhal en haar medewerkers van elke aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiende uit of ten gevolge van een fysieke of mentale tekortkoming.
– Van de klant wordt verwacht dat zij zich houden aan de geldende baanregels.

5.7 Annuleringsvoorwaarden
– Een reeds bevestigde reservering kan uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd. De deelnemer kan (een) schaatsles(sen) annuleren tot 48 uur voor aanvang van de activiteit. Bij een annulering korter dan de gestelde termijn, dienen betreffende reserveringen volledig te worden betaald.

5.8 Schoolschaatsen
Op het schoolschaatsen zijn naast deze algemene voorwaarden de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

5.9 Algemeen Schoolschaatsen
– Het dragen van handschoenen en een helm is voor iedereen verplicht. Dit vanwege de veiligheid.
– Het aantal leerlingen dat via de website wordt ingeschreven, wordt ook gefactureerd. Dit aantal kan eventueel omhoog, maar niet naar beneden worden bijgesteld.

5.10 Lessen
– Een lesprogramma bestaat uit een blok van 4 lessen van 45 minuten per keer, bedoeld voor leerlingen van groep 3 t/m 8.
– De groepen 3 t/m 8 schaatsen op de 30*60 ijsbaan en in de Blauwe Hal, waarbij hen de basis van de schaatstechniek wordt bijgebracht. De groepen worden ingedeeld in niveaugroepen.
– De lessen worden gegeven in verschillende niveaugroepen, welke wij bij de start van de 1e les indelen. Doorschuiven doen wij indien nodig en wordt bepaald door de instructeurs die toezien op een gelijke verdeling van aantal leerlingen en niveau.
– Het Schoolschaatsen vindt plaats op vaste dagen (dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend) en optioneel op maandag en donderdag, afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
– Lestijden zijn van 9:00 tot 12:45 uur op zowel op de 30*60 meterbaan als in de Blauwe Hal.
– De lessen worden gegeven door enthousiaste & gediplomeerde schaatstrainers, die ervaring hebben met het lesgeven aan kinderen. Ook zult u CIOS leerlingen treffen; zij volgen bij ons hun schaatsgerichte praktijkstage.

5.11 Blij-Dat-Ik-Glij-Abonnementen
– Als uw school meedoet aan het Schoolschaatsen, mogen we alle kinderen van uw school aanbieden gebruik te maken van een Blij-Dat-Ik-Glij-Abonnement, dus ook de kinderen uit de groepen die géén les hebben.
– Dit abonnement houdt in dat je een seizoen lang vrij kunt schaatsen op de recreatieve openingstijden
– De blij dat ik glij abonnementen kunnen online worden aangekocht via de website.

5.12 Annuleringsvoorwaarden
– Bij verhindering kunnen de schaatslessen helaas niet worden ingehaald.
– Er zal geen restitutie plaatsvinden bij gemiste lessen.

ARTIKEL 6 – VOORWAARDEN IJSVERHUUR EN EVENEMENTEN
Eenieder die ijs of een ruimte huurt bij de Elfstedenhal, dient zich naast deze algemene voorwaarden aan onderstaande aanvullende voorwaarden te houden.

6.1 Algemeen
– Alle rechten ten aanzien van reclame, in welke vorm dan ook, zijn aan de Elfstedenhal voorbehouden. Het is de IJshuurder niet toegestaan in of rondom de nabijheid van de Elfstedenhal te adverteren of te werven voor eigen gewin of gewin van derden, tenzij schriftelijk anders met de Elfstedenhal is overeengekomen. Elke vorm van acquisitie door derden is niet toegestaan.
– Zonder toestemming van de Elfstedenhal is het niet toegestaan om consumpties of etenswaren te verstrekken of te verkopen. Het zelf meenemen en nuttigen van (alcoholhoudende) dranken in de Elfstedenhal en/of bijbehorende ruimten is niet toegestaan, behoudens voorafgaande gevraagde en verleende toestemming.
– Het is de IJshuurder niet toegestaan producten, waaronder ook schaatsartikelen, te verkopen of slijp- en herstelwerkzaamheden te verrichten in de Elfstedenhal.
– Een reservering van ijshuur kan per 5 minuten gedaan worden, echter met een minimum van 50 minuten per keer.

6.2 Eenmalige activiteiten
– Met evenementen en incidentele activiteiten kan rekening worden gehouden, indien deze vóór de start van het seizoen worden ingepland.
– Bij incidentele activiteiten gedurende het seizoen, welke op korte termijn plaats zullen vinden, wordt in overleg met de betrokken IJshuurder(s) naar een acceptabele oplossing gezocht.
– De Elfstedenhal houdt zich het recht voor om incidentele of bijzondere evenementen in te plannen, waardoor in gebruik gegeven uren komen te vervallen.
– Indien de volgens rooster geplande trainingen en/of evenementen vervallen in verband met bijzondere activiteiten zullen de vervallen uren in overleg op een ander tijdstip worden gecompenseerd. Indien compensatie in tijd niet mogelijk is, ontvangt de IJshuurder een restitutie van de prijs van de vervallen uren.

6.3 Annuleringsvoorwaarden
– Een bevestigde reservering kan uitsluitend schriftelijk per e-mail worden geannuleerd. Bij annulering door de gebruiker geldt een opzegtermijn van twee weken voor aanvang van de activiteit., bij gebreke waarvan het volledige bedrag verschuldigd blijft.

– Het opgegeven aantal personen bij een reservering is tevens het aantal personen wat betaald wordt door de gebruiker. Dit kan tot uiterlijk 48 uur van tevoren schriftelijk per e-mail gewijzigd worden, bij gebreke waarvan de gebruiker het volledige bedrag van de reservering verschuldigd is.

6.4 Betaling en entreegelden
– Betaling van de ijshuur voor trainingen, wedstrijden en overige kosten dient uiterlijk twee weken na dagtekening van de factuur plaats te vinden. Bij overschrijding van de betalingstermijn zullen alle gemaakte kosten, zowel in- als buiten rechte, door de Elfstedenhal aan de IJshuurder in rekening worden gebracht.
– Bij een achterstallige betaling is de IJshuurder de Elfstedenhal een rente verschuldigd gelijk aan het wettelijk gestelde rentepercentage.
– De Elfstedenhal heeft het recht om een IJshuurder de toegang tot de Elfstedenhal te ontzeggen als de betalingstermijn is overschreden. De IJshuurder heeft in dat geval geen recht op terugbetaling.

6.5 Gebruik ijsvloeren, ruimtes en faciliteiten Elfstedenhal
– De ijsvloeren mogen uitsluitend via de daarvoor aangegeven toegang worden betreden en verlaten. De 30×60 meterbaan op het middenterrein mag uitsluitend via de tunnel worden benaderd en verlaten.
– Nooddeuren zijn alleen bestemd voor noodgevallen en niet voor gebruik voor andere zaken (in- en uitladen van goederen, roken, etc.). Oneigenlijk gebruik van de nooddeuren leid tot aansprakelijkheid voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.
– In de Elfstedenhal zijn bergkasten, kleedruimtes, jurykamers en vergaderkamers beschikbaar. Voor het gebruik hiervan dient men tijdig afspraken te maken met de Elfstedenhal. Bij een eventueel afgegeven sleutel wordt de naam van betrokkene genoteerd. Indien de sleutel zoek raakt, wordt aan de IJshuurder € 50,00 in rekening gebracht.
– Na gebruik dienen de gebruikte ruimtes weer schoon en opgeruimd achtergelaten te worden. De IJshuurder dient hierop toezicht te houden. Indien de ruimtes niet schoon worden opgeleverd, worden er aan de IJshuurder schoonmaakkosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de gebruikte tribunes en overig gebruikte ruimtes. De gebruiker wordt geacht de ruimtes schoon en opgeruimd ter beschikking te hebben gekregen.
– Het opslaan van sportattributen en/of hulp- en veiligheidsmiddelen dient in overleg en met instemming van de Elfstedenhal te geschieden. Deze attributen mogen onder geen beding voor de nooduitgangen en nooddeuren worden geplaatst.

6.6 Aansprakelijkheid
– De IJshuurder is tijdens de afgenomen ijsuren aansprakelijk voor schade en letsel, alsook voor het naleven van de wet- en regelgeving alsook voor de naleving van deze algemene voorwaarden en de toezicht daarop.
– Schade aan het exterieur, interieur en de inventaris van de Elfstedenhal die het gevolg is van het gebruik door de IJshuurder, wordt op de IJshuurder verhaald.
– De Elfstedenhal is niet aansprakelijk voor schade behoudens voor zover deze het rechtstreeks gevolg is van bewuste of opzettelijke roekeloosheid van de Elfstedenhal niet, indien deze voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Elfstedenhal en/of inventaris daarvan.
– De Elfstedenhal is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van aan de IJshuurder toebehorende zaken die zich in de Elfstedenhal bevinden.
– Tijdens de trainingen en evenementen berust de zorg voor de deelnemers bij de ijshuurder en is de ijshuurder verplicht om te zorgen voor de aanwezigheid van voldoende EHBO-personeel en toezicht
– De IJshuurder is verplicht zich ter zake van aansprakelijkheid voor alle schade aan goederen en personen, die kan voortvloeien uit de door haar in de Elfstedenhal georganiseerde activiteiten en/of evenementen, deugdelijk te verzekeren en dient hiervan een bewijs van verzekering desgevraagd te tonen.
– In alle gevallen waarin de Elfstedenhal een ingebrekestelling aan de IJshuurder stuurt, zijn alle vervolgkosten voor rekening van de ijshuurder.
– De IJshuurder zal zich onthouden van alle activiteiten die een goede bedrijfsvoering van de Elfstedenhal schaden of belemmeren.

ARTIKEL 7 – ELFSTEDENTOCHT
Als er een Elfstedentocht wordt uitgeschreven door de Koninklijke Vereniging Friesche Elf Steden, zal de inschrijving, start en de uitschrijving van de tocht plaatsvinden in de Elfstedenhal. In dit geval zal de Elfstedenhal circa een week gesloten zijn voor alle andere activiteiten. Alle volgens rooster geplande trainingen en/of evenementen komen hierdoor automatisch te vervallen en zullen deze uren in overleg op een later tijdstip worden gecompenseerd. Indien compensatie in tijd niet mogelijk is, ontvangt de ijshuurder/bezoeker/deelnemer/cursist een restitutie van de prijs van de vervallen uren. Voor eventuele hierdoor bij de ijshuurder/bezoeker/deelnemer/cursist te lijden schade is de Elfstedenhal niet aansprakelijk.

ARTIKEL 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op deze algemene voorwaarden en elke overeenkomst/afspraak tussen de Elfstedenhal en een derde is Nederlands recht van toepassing. Elk eventueel te rijzen geschil dient te worden voorgelegd aan de uitsluitend bevoegde Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

ARTIKEL 9 – Slotbepaling
In elke omstandigheid en/of situatie waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de Elfstedenhal. Iedere derde is te allen tijde verplicht om aanvullende en/of extra instructies van de Elfstedenhal direct op te volgen.

Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In dergelijk geval zal de Elfstedenhal de desbetreffende bepaling(en) vervangen door één of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN
De Elfstedenhal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. Indien de Elfstedenhal wijzigingen in de Algemene Voorwaarden doorvoert, stelt zij haar gebruikers hiervan per mail op de hoogte.

Scroll naar boven
Zoeken